Registrace

*
Vlastníte již členství daydreams?
 
 
daydreams - Zákaznický servis : hotels@daydreams.com
všední dny 9.00 - 18.00 hodin
Vyhledat místo
Délka pobytu
3 x noc
  • 1 noc
  • 2 x noc
  • 3 x noc
  • 4 x noc
  • 5 x noc
  • 6 x noc
Datum pobytu
příjezd
odjezd
pevné
Flexibilní
Počet osob | pokoj
2 x dospělá os.,
0 děti
1 x pokoj

Pokoj 1

Rezervace více pokojů a osob

Více pokojů a osob si můžete rezervovat, pokud jste přihlášení ke svému zákaznickému účtu a ve svém profilu máte platnou kartu DreamCard, nebo odpovídající počet daydreams poukazů.

Do obchodu

 

Obchodní podmínky pro prodej produktů daydreams

 

1. Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy
       uzavírané mezi společností Business Power a jinou právnickou či fyzickou osobou (zákazníkem) při prodeji produktů
       daydreams.
 
1.2. Pojmy užívané v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam:
       1.2.1. Business Power znamená společnost Business Power s.r.o., IČO 27177572, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky,
                 158 00  Praha 5, Česká republika, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C102201, která zprostředkovává 
                 nákup ubytovacích služeb v síti partnerských Ubytovacích zařízení prostřednictvím prodeje Daydreams poukazů či
                 Členství daydreams.
       1.2.2. Daydreams poukaz znamená poukaz opravňující Zákazníka k pobytu v partnerském Ubytovacím zařízení na v něm
                 určený počet nocí, během něhož se Zákazník zavazuje zaplatit předem určenou cenu stravování ve formě polopenze
                 přímo ve vybraném Ubytovacím zařízení. Konkrétní nabídka Daydreams poukazů je k dispozici na Webových stránkách.
       1.2.3. Členství daydreams znamená členství opravňující Zákazníka strávit neomezený počet nocí v kterémkoliv z partnerských
                 Ubytovacích zařízení po dobu jednoho roku od data nákupu, za což se Zákazník zavazuje zaplatit cenu stravování 
                 ve formě polopenze vždy přímo ve vybraném Ubytovacím zařízení. Členství daydreams je nepřenosné.
        1.2.4. Smlouva znmená smlouvu mezi společností Business Power a Zákazníkem, jejímž předmětem je nákup jednoho, nebo
                  více Daydreams poukazů nebo Členství daydreams. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky.
        1.2.5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
                   svého povolání uzavírá Smlouvu se společností Business Power.
        1.2.6. Obchodní podmínky znamenají dokument „Obchodní podmínky pro prodej produktů Daydreams“.
        1.2.7. Podnikatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
                   samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu se společností Business Power.
        1.2.8. Ubytovací zařízení jsou hotely, penziony a jiné ubytovací možnosti.
        1.2.9. Webové stránky znamenají webové stránky společnosti Business Power dostupné na adrese www.daydreams.cz.
        1.2.10. Zákaznický účet znamená uživatelský účet Zákazníka vytvořený prostřednictvím Webových stránek.
        1.2.11. Zákazník znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který si od společnosti Business Power zakoupí Daydreams poukaz
                      nebo Členství daydreams.
 
1.3. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 

2. Zákaznický účet

2.1.Na základě registrace Zákazníka provedené na Webových stránkách může Zákazník přistupovat do svého Zákaznického účtu.
      Ze svého účtu může Zákazník:
         2.1.1.registrovat své zakoupené produkty
         2.1.2.provádět rezervace a žádosti o rezervace
         2.1.3.vytvářet seznamy oblíbených Ubytovacích zařízení
         2.1.4.zobrazovat přehled všech svých provedených rezervací
 
2.2. Při registraci na Webových stránkách je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje v Zákaznickém
       účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Riziko nesprávných a/nebo neúplných údajů nese
       Zákazník.
2.3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem
2.4. Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
       hardwarového a softwarového vybavení společnosti Business Power.
 

3. Obecná ustanovení, uzavření Smlouvy

3.1. Veškeré nabídky společnosti Business Power a Smlouvy uzavřené se Zákazníky, na jejichž základě společnost
       Business Power poskytuje produkty a služby jakékoliv povahy, se řídí těmito Obchodními podmínkami. Tyto podmínky se
       vztahují také na dohody se třetími stranami, prostřednictvím kterých jsou produkty či služby dle Smlouvy poskytovány.
3.2. Společnost Business Power jedná jako zprostředkovatel při prodeji Daydreams poukazů a Členství daydreams a nevystupuje proto
       jako smluvní strana při faktickém uplatňování Daydreams poukazů či Členství daydreams u jednotlivých Ubytovacích zařízení, resp.
       při poskytování ubytovacích služeb těmito Ubytovacími zařízeními.
3.3. Veškeré nabídky Ubytovacích zařízení umístěné na Webových stránkách jsou informativního charakteru a společnost
       Business Power za ně neodpovídá. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.4. Přijetí nabídky společnosti Business Power nebo uzavření Smlouvy znamená, že Zákazník bezpodmínečně přijímá použitelnost
       těchto Obchodních podmínek.
3.5. Odchylka od těchto Obchodních podmínek je platná pouze tehdy, pokud společnost Business Power odchylku výslovně
       písemně potvrdila. Případné obchodní podmínky Zákazníka, kterými se řídí nákup a dodání zboží/služby Zákazníkovi,
       platí pouze tehdy, pokud byly výslovně písemně prohlášeny za použitelné pro Smlouvu. Odchylka od Smlouvy, která byla
       přijata, se vztahuje pouze na příslušnou Smlouvu a nikoliv na případné následné dohody či smlouvy, pokud to společnost
       Business Power a Zákazník výslovně písemně nestanoví.
 

4. Zvláštní ustanovení pro Uzavírání Smluv se spotřebiteli

4.1. Pro objednání Daydreams poukazu nebo Členství daydreams vyplní Zákazník formulář na Webových stránkách společnosti
       Business Power. Před zasláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit jím zadané údaje.
4.2. Smluvní vztah (Smlouva) mezi společností Business Power a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
       jež je Zákazníkovi zasláno elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
4.3. Pro uplatnění Členství daydreams nebo Daydreams poukazu je nutné, aby si Zákazník vytvořil Zákaznický účet na Webových
       stránkách (viz bod 2.1) a pod tímto účtem si zakoupený produkt zaregistroval.
4.4. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli.
 

5. zvláštní ustanovení pro uzavírání smluv s podnikateli

5.1. Objednání Daydreams poukazu nebo Členství daydreams lze provést telefonicky, nebo osobně po předchozí domluvě.
5.2. V závislosti na volbě provedené Zákazníkem budou Daydreams poukazy nebo Členství daydreams buď zaslány elektronicky na
       e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, nebo předány v tištěné formě osobně.
5.3. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli.
 

6. Dodací podmínky a přechod nebezpečí

6.1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou Daydreams poukazy a Členství daydreams zaslány ihned po
       zaplacení elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
6.2. Po obdržení Daydreams poukazu nebo Členství daydreams nese Zákazník riziko ztráty, krádeže nebo zneužití Daydreams poukazu
       či Členství daydreams. Zákazník odpovídá za včasné ověření přijetí Daydreams poukazu nebo Členství daydreams. Pokud není Daydreams
       poukaz nebo Členství daydreams doručeno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem do 48 hodin od nákupu, je Zákazník
       povinen o tom neprodleně informovat společnost Business Power. Pokud tak Zákazník včas neučiní, ponese případné
       dodatečné náklady a rizika s tím spojená.
 

7. Ceny a platební podmínky

7.1. Ceny, popisy a informace o dostupnosti ubytovacích služeb jednotlivých Ubytovacích zařízení uvedené na Webových stránkách
       společnosti Business Power jsou informace, které společnost Business Power dostává prostřednictvím jednotlivých Ubytovacích
       zařízení. Společnost Business Power neručí za správnost poskytnutých informací.
7.2. Veškeré ceny produktů Daydreams uvedené na Webových stránkách společnosti Business Power zahrnují přenocování v 
       příslušném Ubytovacím zařízení a neobsahují jídlo a pití, povinnou turistickou daň či jiné dodatečné služby nebo příslušenství
       nabízené Ubytovacím zařízením nebo třetími osobami.
7.3. Platba Daydreams poukazu či Členství daydreams při objednávce přes Webové stránky se provádí způsobem uvedeným na Webových
       stránkách společnosti Business Power.
7.4. Pokud je pro platbu Daydreams poukazu nebo Členství daydreams použita faktura, s ohledem na povahu produktů a služeb musí být
       platba provedena nejpozději do 14 dnů od data vystavení faktury. Produkty a služby zakoupené prostřednictvím faktury jsou
       automaticky deaktivovány. K jejich aktivaci ze strany společnosti Business Power dojde v okamžiku, kdy bude platba úspěšně
       zpracována.
7.5. Společnost Business Power je oprávněna požadovat zálohovou platbu nebo platbu v plné výši po uzavření Smlouvy před
       zasláním Daydreams poukazu či Členství daydreams.

 

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Je-li Zákazník Spotřebitelem, má právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy obdrží Daydreams
       poukaz nebo Členství daydreams. Odstoupení od Smlouvy je třeba učinit prostřednictvím e-mailové adresy společnosti Business
       Power obchod@daydreams.cz . Odstoupení není možné v případě, že Zákazník Daydreams poukaz nebo Členství daydreams
       před uplynutím lhůty pro odstoupení již zaregistroval pod Zákaznickým účtem na Webových stránkách.
8.2. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.1. Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Společnost Business Power
       vrátí Zákazníkovi přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy.
8.3. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli.
 

9. Odpovědnost a vyšší moc

9.1. Společnost Business Power nenese odpovědnost za nedodržení Smlouvy ze strany příslušného Ubytovacího zařízení.
       Společnost Business Power rovněž nenese odpovědnost za jednání či opomenutí třetích osob, a to zejména, ale nikoliv
       výlučně, příslušného Ubytovacího zařízení.
9.2. Společnost Business Power není oprávněna provádět žádné změny v rezervacích pokojů Ubytovacích zařízení.
       Soulad poskytnutých služeb s Daydreams poukazem či Členství daydreams je záležitostí mezi Zákazníkem a příslušným Ubytovacím
       zařízení.
9.3. V případě nedodržení Smlouvy ze strany společnosti Business Power se Zákazník zavazuje poskytnout společnosti
       Business Power dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, ke splnění povinnosti.
       Bude-li povinnost v dodatečné lhůtě splněna, není společnost Business Power povinna poskytnout Zákazníkovi žádnou formu
       náhrady.
9.4. Vyšší mocí se rozumí každá mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, která nastane bez přičinění společnosti
       Business Power a mimo její kontrolu, v důsledku čehož nemůže společnost Business Power dodržet ustanovení Smlouvy.
       Společnost Business Power je povinna neprodleně informovat Zákazníka, pokud nastane vyšší moc.
9.5. Podmínkou vzniku jakéhokoliv nároku uvedeného v tomto článku je, že Zákazník bez zbytečného odkladu písemně informuje
       společnost Business Power o tom, že společnost nesplnila povinnosti vyplývající pro ni ze Smlouvy. Odpovědnost společnosti
       Business Power je vždy limitována na hodnotu plnění dle Smlouvy, tj. na cenu zaplacenou Zákazníkem.
 

10. Autorská práva a soukromí

10.1. Webové stránky podléhají ochraně právy duševního vlastnictví. Veškerá data na těchto Webových stránkách, zahrnující
         zejména texty, produkty ke stažení, grafická data, obrázky, zvuky, videa, loga, piktogramy nebo HTML kódy, jsou chráněna
         autorskými právy, ochrannými známkami a/nebo jinými právy z oblasti práva duševního vlastnictví a zůstávají ve vlastnictví
         společnosti Business Power nebo třetích osob.
10.2. Zákazník není oprávněn měnit, kopírovat či jinak reprodukovat Daydreams poukaz či Členství daydreams s úmyslem použít je vícekrát,
         několika různými osobami či jinak nad rámec zaplacených služeb.
10.3. Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů, a že s jejich zněním bez
         výhrad souhlasí.
 

11. Záruka, reklamace

11.1. Společnost Business Power neposkytuje žádnou záruku za dostupnost, rozsah a kvalitu služeb poskytovaných jednotlivými
         partnerskými Ubytovacími zařízeními.
11.2. Stížnosti obecně a stížnosti týkající se Daydreams poukazů či Členství daydreams musí být podány společnosti Business Power
         písemně nebo elektronicky a s bližším popisem důvodu stížnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co nastane skutečnost,
         která je předmětem stížnosti. Obdrženou stížnost Business Power postoupí příslušnému Ubytovacímu zařízení.
11.3. Společnost Business Power neodpovídá za nesprávnou komunikaci, zpoždění nebo nesprávný přenos objednávek a
         komunikací v důsledku používání sítě internet nebo jakýchkoliv jiných komunikačních prostředků při přenosu dat mezi
         společností Business Power a Zákazníkem nebo mezi společností Business Power a třetími osobami (pokud se to týká
         vztahu mezi společností Business Power a Zákazníkem), ledaže se jedná o pochybení společnosti Business Power z hrubé
         nedbalosti.
 

12. Řešení sporů, rozhodné právo

12.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny podle českého práva a budou řešeny
         příslušnými soudy České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je Spotřebitelem, zbaven
         ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě
         neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
         č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I.).
12.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,
        120 00 Praha 2, IČ: 00020869, https://www.coi.cz/.
 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.10.2020.
13.2. Společnost Business Power si vyhrazuje právo na změnu či doplnění Obchodních podmínek. Veškeré verze Obchodních
         podmínek budou zveřejňovány na Webových stránkách společnosti Business Power.
13.3. Pokud se některá ustanovení Smlouvy a/nebo těchto podmínek stanou neplatnými, platnost a účinnost ostatních ustanovení
         Smlouvy nebo Obchodních podmínek tím není dotčena.
13.4. Kontaktní údaje společnosti Business Power: adresa pro doručování Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5,
         e-mailová adresa info@daydreams.cz, telefon (+420) 253 253 800.